Martensgroep /Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1: definities
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens wordt verstaan onder:
Martens: Koninklijke H.H. Martens & Zoon b.v., gevestigd te Oosterhout, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen Martens beton b.v., Martens kunststoffen b.v.,  Martens d.h.z. b.v.,
Gypsys b.v. en Teuben b.v. alle gevestigd te Oosterhout, Martens prefab beton b.v. / De Lange beton b.v., gevestigd te Waalwijk, Martens Beton n.v./s.a., gevestigd te Mol (België) en n.v. Martens plastics s.a., gevestigd te Mol (België). Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die Martens om een offerte tot verkoop en levering van zaken en/of diensten verzoekt en/of Martens daartoe opdracht geeft en/of met Martens een overeenkomst tot verkoop en levering van zaken en/of diensten sluit. Overeenkomst: Elke overeenkomst ter zake van de levering van
zaken en/of het verrichten van diensten, die tussen Martens en Koper tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding
(waaronder begrepen de aanvraag aan Martens tot het doen van een offerte en de offerte van Martens) en de uitvoering daarvan. Levering van zaken: Alle werkzaamheden en diensten, die
verband houden met het leveren van zaken.


Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alsmede verstrekte adviezen van Martens aan Koper en alle koopovereenkomsten tussen Martens en Koper en alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten. 2.2 Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens zijn slechts van kracht indien en voor zover deze tussen Martens en Koper schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3: aanbiedingen


3.1 Alle door Martens gedane offertes, opgegeven prijzen en levertijden zijn vrijblijvend. Herroeping van de aanbieding door Martens is te allen tijde mogelijk. Ook na aanvaarding door Koper is herroeping mogelijk, mits zij onverwijld geschiedt.


3.2 Een aanvaarding door Koper van een aanbieding van Martens, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van die aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Martens niet
bindt. Dit geldt ook indien deze aanvaarding door Koper slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van Martens afwijkt.


Artikel 4: totstandkoming overeenkomsten, aanvulling en wijziging


4.1 Martens heeft te allen tijde het recht een order zonder opgave van reden te weigeren, zonder dat Martens hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Overeenkomsten betreffende de Levering van zaken en/of diensten komen eerst tot stand na een schriftelijke bevestiging van Martens aan Koper. Verzending van de factuur door Martens kan in de plaats treden van voornoemde
schriftelijke bevestiging. De inhoud van een schriftelijke bevestiging en/of factuur van
Martens is voor beide partijen bindend indien deze niet binnen 5 werkdagen na dagtekening door de andere partij schriftelijk is betwist. Hetzelfde geldt ten aanzien van aanvullingen en/of
wijzigingen op een overeenkomst.


4.2 Indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, is Koper volledige betaling verschuldigd voor de ingevolge die overeenkomst reeds voor hem geproduceerde of van derden betrokken zaken en verrichte activiteiten, zulks onverminderd het recht van Martens op volledige
schadevergoeding. Indien Koper een met Martens tot stand gekomen overeenkomst annuleert voordat door Martens ten behoeve van die overeenkomst zaken zijn geproduceerd of betrokken en geen reken- en/of tekenwerk is verricht, zal Koper aan Martens een schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag van de volledige opdracht, exclusief B.T.W.,
verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van Martens op volledige schadevergoeding.


Artikel 5: prijzen


5.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de daarin vermelde prijzen exclusief B.T.W. en exclusief emballage, gebaseerd op levering af fabriek.


5.2 De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, in de ruimste zin genomen, geldend op het moment van de prijsaanbieding aan of overeenkomst met Koper. Indien voor de datum van levering één of meer der kostenfactoren een verandering ondergaan, is Martens gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te veranderen. Onder kostenfactoren worden ook verstaan door overheden opgelegde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten.


Artikel 6: meerwerk


6.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats ingeval van bestekswijzigingen, afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Afwijkingen van niet verrekenbare hoeveelheden zullen desalniettemin worden verrekend indien sprake is van een overschrijding van meer dan 5%.


6.2 Martens is gerechtigd meerwerk direct na het bekend worden daarvan volledig aan Koper te factureren. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Martens op volledige vergoeding van het meerwerk onverlet.


Artikel 7: levertijden


7.1 Voor zover geen sprake is van levering uit voorraad, wordt het tijdstip van levering van de zaken bij benadering vastgesteld in een van tevoren overeengekomen leveringsschema waarin opgenomen zijn de tijdstippen van levering, alsmede de te leveren hoeveelheden, welk schema, indien nodig, tevens omvat de benodigde tijd voor het ten behoeve van de productie
noodzakelijke reken- en/of tekenwerk,  alsmede het tijdstip waarop de door Martens vervaardigde berekeningen en/of tekeningen door Koper dienen te worden goedgekeurd.


7.2 Indien levering op afroep overeengekomen is en er vindt geen afroep door Koper vóór de overeengekomen leveringsdata plaats, is Martens, na Koper in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd:
- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Martens op volledige schadevergoeding, en/of:
- voor de hoeveelheid die niet werd afgeroepen of afgenomen, betaling te eisen. Na betaling gaan de hier bedoelde zaken over in eigendom van Koper, onverminderd het recht van Martens deze
zaken van zijn terrein af te voeren en elders voor rekening en risico van Koper op te slaan en na drie maanden te vernietigen.
Koper is verplicht alle hieraan verbonden kosten aan Martens te vergoeden.


7.3 Indien levering op afroep overeengekomen is zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Martens bevoegd voor zaken, welke niet binnen drie maanden na de koop zijn afgeroepen, Koper bij aangetekend schrijven te sommeren om binnen acht werkdagen na verzending van dat schrijven, aan Martens een termijn van ten hoogste drie maanden, aansluitend
op voormelde periode van acht werkdagen, te noemen, binnen welke alles zal zijn afgeroepen.
Koper is verplicht aan deze sommatie tijdig gevolg te geven, bij gebreke waarvan artikel 7.2 van toepassing zal zijn.


7.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven levertijden altijd als te zijn gesteld bij benadering, gelden per de datum van ontvangst van de opdracht en nimmer als fatale termijn. Martens zal steeds trachten de opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch bij overschrijding daarvan, dient Koper Martens schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal vijf werkdagen om alsnog te leveren c.q. te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. De in de vorige volzin bedoelde termijn is minimaal 28 werkdagen indien de levering (mede) beton betreft.

7.5 Martens is gerechtigd de door haar verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.


Artikel 8: keuring


8.1 Koper heeft het recht de zaken op zijn kosten te keuren. Indien Koper daarom heeft verzocht, is Martens verplicht tijdig vóór verlading aan Koper kennis te geven van tijd en plaats, waarop de keuring kan geschieden. De keuring moet plaatsvinden aan de fabriek vóór verladen, volgens tevoren overeengekomen en schriftelijk bevestigde keuringseisen c.q. monsters en keuringsmethoden, alsmede herkeuringsvoorwaarden. Geringe afwijkingen in maat, kleur en uitvoering, mits binnen de grenzen van de relevante normeringen, zullen nimmer reden tot afkeuring zijn.

8.2 Van een eventuele afkeuring zal door Koper zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, te rekenen vanaf de dag na (het voltooien van) de keuring, een met reden omklede schriftelijke mededeling worden gedaan aan Martens, bij gebreke waarvan terzake de betreffende zaken door Martens geen reclame zal worden aanvaard. Martens zal binnen een redelijke termijn voorzien in de gebreken en de zaken andermaal ter keuring aanbieden conform het hiervoor onder 8.1 bepaalde.

8.3 Een geleverde zaak geldt als goedgekeurd indien deze door Koper geheel of gedeeltelijk veren/of bewerkt wordt.

Artikel 9: levering, risico en aanvaarding

9.1 Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens wordende zaken geacht door Martens te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard:
a. bij levering af fabriek: zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
b. bij levering franco werk: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en -indien zulks is overeengekomen door of vanwege Martens- zijn gelost, bij het door Koper aangewezen werk of
magazijn van Koper. Martens behoeft de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen, één en ander ter beoordeling van Martens/transporteur. Levering geschiedt steeds op het voertuig, terwijl Koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Lossing buiten werktijd kan alleen plaatsvinden met instemming van Martens/transporteur. Bij levering franco werk niet-gelost zal voor elke vracht één losuur worden toegestaan onmiddellijkaansluitend op het tijdstip van aankomst, mits de aanvoer van de zaken geschiedt in de normale werktijd. Meerdere losuren kunnen aan Koper in rekening worden gebracht. Koper draagt zorg voor de lossing. Het lossen geschiedt met voldoende geschikt personeel en materieel door en onder verantwoordelijkheid van Koper en op aanwijzing van de chauffeur. Indien hulpmiddelen voor het lossen van de zaken door Martens ter beschikking zijn gesteld, is Koper vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het werk zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor de hulpmiddelen, alsmede voor het juiste gebruik ervan. Alle schade door het niet nakomen door Koper van zijn verplichtingen, kan door Martens op Koper verhaald worden.
c. bij levering inclusief montage: zodra de zaken in of op het bouwwerk zijn gemonteerd. Indien de zaken op het werk zijn aangevoerd en, hetzij door omstandigheden buiten de schuld van Martens niet onmiddellijk met de montage kan worden begonnen, hetzij de bouwwijze van het desbetreffende werk zodanig is gepland, dat de montage van de zaken slechts met tussenpozen kan plaatsvinden, worden de zaken geacht te zijn aanvaard, zodra deze ter plaatse zijn aangekomen en gelost.

9.2.Op het moment van levering van de zaken gaat het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de zaken en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade over op Koper.

Artikel 10: reclameren

10.1 Bij aankomst op het werk dienen de zaken door Koper op gebreken te worden gecontroleerd. Indien bij vervoer van de zaken voor rekening en risico van Martens beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document worden aangetekend, wordt Koper geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd. Worden gebreken geconstateerd anders dan bedoeld in de vorige volzin, dan dient Martens daarvan onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen drie werkdagen na levering, schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, bij gebreke waarvan ter zake de betreffende zaken door Martens geen reclame zal worden aanvaard.

10.2 Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan Martens verstrekte gegevens, welke van belang zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht.

10.3 Indien enig bezwaar omtrent geleverde zaken door Martens wordt erkend, is Martens gerechtigd, in overleg met Koper, de betreffende zaken te vervangen, dan wel voor de betreffende leverantie of een deel daarvan Koper te crediteren.

10.4 Geleverde en geaccepteerde zaken worden niet teruggenomen.

Artikel 11: hoeveelheid

11.1 Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij Koper zijn bezwaar daartegen op de vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document aan Martens meldt.

11.2 Ook al meldt Koper, op hiervoor beschreven wijze, tijdig aan Martens dat hem een andere hoeveelheid is geleverd dan op een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is weergegeven, geeft zulks hem niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.

Artikel 12: emballage

12.1 Meermalen bruikbare emballage wordt door Martens tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk als statiegeld op de factuur aan Koper in rekening gebracht.

12.2 Voor op kosten van Koper aan Martens geretourneerde emballage, als bedoeld in het vorige lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door Martens aan Koper een creditnota gezonden.

12.3 Op de voormelde creditnota wordt, mits de terugontvangen emballage in gelijke staat (ter beoordeling van Martens) is als zij door Koper werd ontvangen, de daarvoor volgens lid 1 gefactureerde waarde gecrediteerd. Indien de terugontvangen emballage in minder goed staat is dan vorenbedoeld wordt een dienovereenkomstig lager bedrag gecrediteerd. Koper is verantwoordelijk voor het retour zenden van de emballage. Indien emballage niet binnen drie maanden na de laatste levering is geretourneerd, vervalt het recht op creditering van het statiegeld en wordt de emballage geacht onder eigendomsvoorbehoud door Martens aan Koper te zijn verkocht voor een gelijk bedrag als het in rekening gebrachte statiegeld.

12.4 Koper is eerst bij ontvangst van de creditnota bevoegd de waarde van geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan Martens verschuldigde.

12.5 Indien het bedrag van de creditnota hoger is dan hetgeen Koper bij ontvangst van die factuur nog aan Martens verschuldigd is, wordt dat meerdere spoedig na de factuurdatum aan Koper voldaan.

Artikel 13: betaling en eigendomsvoorbehoud

13.1 Martens behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen van Martens op Koper uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan.

13.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de zaken plaats.

13.3 Indien de wettelijke bepalingen vereisen dat Koper zijn B.T.W.-nummer aan Martens kenbaar maakt, is Koper aansprakelijk voor alle gevolgen van een onjuiste mededeling van genoemd nummer aan Martens.

13.4 De betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Indien sprake is van rekenen/of tekenwerk, is Martens gerechtigd van het bepaalde in de voorgaande volzin af te wijken en zal de betaling als volgt plaatsvinden:

a. Een eerste termijn van ten minste 10% van de koop- c.q. aanneemsom bij het verlenen van de opdracht, althans uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

b. Het restant in termijnen evenredig aan het telkens overeenkomstig het leveringsschema geproduceerde of geleverde gedeelte van de zaken c.q. het telkens gereedgekomen gedeelte van de overeengekomen montage. De betaling van alle overige termijnen dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

13.5 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op opschorting en/of verrekeningplaats te vinden, behoudens het bepaalde in artikel 12.4.

13.6 Indien de levering van de zaken op verzoek van Koper niet geschiedt overeenkomstig het overeengekomen leveringsschema, zal
–         onverminderd de overige bepalingen in deze verkoopvoorwaarden
–         volledige betaling geschieden uiterlijk 30 dagen na de oorspronkelijk overeengekomen levertijd, onder aftrek van de eventueel dan nog niet verschuldigde transport- en/of montagekosten.

13.7 Indien en voorzover door Martens geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Martens zich de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is Martens gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst en wordt Martens voorzover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Koper daartoe gemachtigd, haar zaken terug te nemen en is Koper verplicht Martens in dat kader toegang te verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, één en ander onverminderd het recht van Martens om van Koper volledige schadevergoeding te vorderen.

13.8 Koper is binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening bevoegd de door Martens geleverde zaken, waarvan laatstgenoemde nog eigenaar is, aan derden te verkopen en te leveren. Koper verliest deze bevoegdheid zodra Koper jegens Martens in verzuim is dan wel Martens deze bevoegdheid schriftelijk intrekt.

13.9 Martens is te allen tijde bevoegd van Koper betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Koper niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van Martens voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van zaken en diensten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is Koper in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Voorts is Koper in dat geval gehouden om op eerste verzoek van Martens ten gunste van laatstgenoemde een pandrecht te vestigen op de zich onder Koper bevindende roerende zaken.

13.10 Het is Koper verboden op de door Martens geleverde en nog niet betaalde zaken een vuistof stil pandrecht ten behoeve van (een) derde(n) te vestigen.

13.11 Bij niet-tijdige betaling is Koper van rechtswege in verzuim. Daardoor worden alle facturen van Martens terstond opeisbaar. Indien Koper in verzuim is, is hij voorts, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, een vertragingsrente van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, verschuldigd over het openstaande bedrag.

13.12 Indien Koper in verzuim is, komen voorts te zijnen laste alle schade en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag.

13.13 Indien Martens gebruik maakt van haar recht tot opschorting c.q. gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zijn de kosten welke Martens dient te maken in verband met opslag en/of afvoer voor rekening van Koper.

Artikel 14: tekeningen en berekeningen

14.1 Martens draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens Koper verstrekte tekeningen, berekeningen en andere gegevens, zoals onder meer: alle gegevens nodig voor het maken van productietekeningen, statische berekeningen van de zaken en de daarbij behorende tekeningen door Martens, onverschillig of de zaken al dan niet een integrerend deel uitmaken van constructies van derden.

14.2 Indien na het verstrekken door Martens aan Koper van de eerste tekening en/of berekening zodanige bouwkundige wijzigingen plaatsvinden, dat daaruit aanmerkelijke wijzigingen van het reken- en/of tekenwerk voortvloeien, mogen de data zoals bedoeld in artikel 7.1 verschoven worden met de periode die in redelijkheid met het wijzigen van het reken- en/of tekenwerk is gemoeid. De extra kosten in verband met reken- en/of tekenwerk zullen aan Koper doorberekend worden.

14.3 Ingeval tekeningen en (statische) berekeningen, alsmede de daarbij behorende tekeningen van de zaken, worden gemaakt door Martens zullen zij aan Koper worden toegezonden. Met de
productie van de betrokken zaken zal niet worden begonnen voordat op deze tekeningen en berekeningen de goedkeuring van Koper is verkregen, ten bewijze waarvan deze bescheiden door Koper of diens gemachtigde voor akkoord dienen te worden getekend en geretourneerd.

14.4 Koper dient zorg te dragen voor de ter zake vereiste goedkeuringen en/of toestemmingen van overheidswege, welke zullen blijken uit medeondertekening van de stukken.

14.5 Indien de tekeningen en berekeningen voor het desbetreffende werk niet zijn gebaseerd op, door of namens Koper, verstrekte gegevens, maar door Martens zijn vervaardigd op grond van haar eigen gegevens, dan komt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze tekeningen bij Koper te liggen, mits en vanaf het moment dat deze de tekeningen heeft goedgekeurd.

14.6 Alle door Martens vervaardigde tekeningen en berekeningen blijven haar eigendom. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen of constructiedetails alsmede het aan derden ter inzage geven daarvan, is niet toegestaan. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde is Koper voor iedere overtreding aan Martens een boete van € 7.500,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Martens, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 15: montage

15.1 Indien montage is overeengekomen moeten op de in het leveringsschema overeengekomen data voor de montage c.q. verwerking van de door Martens te leveren zaken, onverminderd de overige overeengekomen leverings- en/of montagevoorwaarden, in ieder geval de door anderen dan Martens te leveren constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten zover gevorderd en kwalitatief voldoende zijn, dat de montage c.q. verwerking onverwijld en ongestoord zonder vertraging en/of onderbreking kan geschieden.

15.2 Indien naar het oordeel van Martens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde prestaties door anderen dan Martens niet tijdig zijn verricht en/of kwalitatief onvoldoende zijn, heeft Martens het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan Koper in rekening te brengen.

15.3 Martens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde door andere dan Martens geleverde of aangebrachte constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten, noch voor de gevolgen van de in die constructies, voorzieningen e.d. tijdens de montage optredende klachten.

15.4 Indien van Martens op verzoek van Koper hulp, advies, aanwijzingen of richtlijnen omtrent de montage van de geleverde zaken wordt verlangd, zal Martens, indien zij deze heeft gegeven, jegens Koper en/of derden niet aansprakelijk zijn voor de kosten en/of schade bij of naar aanleiding van deze montage ontstaan.

15.5 De montage dient door Koper op gebreken te worden gecontroleerd. Indien gebreken geconstateerd worden, dient Koper Martens daarvan schriftelijk en onverwijld na de ontdekking, doch uiterlijk drie werkdagen na de montage, op de hoogte te stellen. Indien binnen drie werkdagen geen gebreken gemeld worden, geldt de montage als geaccepteerd. Na de genoemde termijn is Martens niet gehouden bezwaren in behandeling te nemen.

Artikel 16: uitvoering

16.1 De uitvoering van werkzaamheden door Martens geschiedt naar aanwijzingen en onder toezicht van Koper of zijn vertegenwoordiger.

16.2 Voor de uitvoering hinderlijke obstakels in de bodem dienen door Koper te worden verwijderd. Indien hinderlijke obstakels niet worden verwijderd, komt Koper van rechtswege in verzuim te verkeren en is hij om die reden verplicht tot vergoeding van daardoor geleden schade.

16.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven data van aanvang en oplevering van de werkzaamheden als streefdata en nimmer als fatale data.

Artikel 17: garantie en aansprakelijkheid

17.1 Martens garandeert de deugdelijkheid van de door haar gefabriceerde zaken en de door haar uitgevoerde montagewerkzaamheden. De garantietermijn eindigt 10 jaren na levering van de zaken c.q. oplevering van de montagewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn overeengekomen is. Van niet door Martens gefabriceerde zaken garandeert Martens de deugdelijkheid voor dezelfde periode als de leverancier van Martens aan Martens de deugdelijkheid gegarandeerd heeft.

17.2 Indien mocht blijken dat de door Martens geleverde zaken een onjuiste samenstelling, structuur of afmeting en/of onvoldoende kwaliteit(en) hebben en/of door Martens verrichte werkzaamheden ondeugdelijk blijken, zal Martens de betreffende zaken kosteloos door soortgelijke zaken vervangen of tot herstel van de gebreken overgaan.

17.3 Martens is, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Martens of haar leidinggevend personeel, niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade als gevolg van een onjuiste samenstelling, structuur of afmeting en/of onvoldoende kwaliteit(en) van de door haar geleverde zaken en/of door haar verrichte werkzaamheden.

17.4 Iedere contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Martens is beperkt tot maximaal de contractswaarde, met dien verstande dat het bedrag van de aansprakelijkheid nooit meer zal zijn dan € 100.000,=. Martens is nimmeraansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfschade.

17.5 Koper vrijwaart Martens volledig tegen alle aanspraken van derden – en alle daaruit voor Martens voortvloeiende kosten – ter zake van schades, waarvoor Martens haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten.

17.6 Martens aanvaardt geen aansprakelijkheid indien, en voor zover, de kwaliteitseisen die door Koper zijn gesteld en die hem schriftelijk zijn bevestigd afwijken van de kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.

17.7 Martens aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van door haar ingeschakelde onderaannemers en leveranciers en van allen, zij het in persoon of bedrijf, die direct of indirect door Martens te werk zijn gesteld en/of aan haar diensten verlenen, behoudens in geval van opzet of grove  schuld zijdens Martens en onder de verplichting van Martens dat zij binnen een redelijke termijn de identiteit van de door haar ingeschakelde personen en/of bedrijven aan Koper kenbaar maakt.

Artikel 18: overmacht

Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Martens niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee Martens bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Martens kan worden verlangd, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk leveren/presteren door haar toeleveranciers /productiemiddelen, het in gebreke zijn van de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, verkeersbelemmeringen, oorlog en oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden of andere maatregelen van enige Nederlandse of buitenlandse overheidsinstantie die de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk maakt, vorst, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, waterschade, diefstal, storing in de levering van de grond- en hulpstoffen of energie en defecten aan productiemiddelen.

Artikel 19: verrekening

Iedere hierboven in artikel 1 genoemde vennootschap is gerechtigd om orderingen van Koper uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen uit welke hoofde dan ook die elk van de in artikel 1 genoemde vennootschappen op Koper heeft.

Artikel 20: ontbinding

Martens is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk bij buitengerechtelijke verklaring te ontbinden:
a. indien het faillissement, de surséance of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken, of;
b. indien Koper haar bedrijfsuitoefening staakt, haar onderneming deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of;
c. indien Koper onder bewind gesteld wordt.

Artikel 21: opschorting

21.1 Koper verklaart afstand te doen van zijn recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten.

21.2 Indien Koper tekort schiet of bij Martens het vermoeden bestaat dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van zijn verbintenissen uit een met Martens gesloten overeenkomst of de wet, is Martens gerechtigd de nakoming van haar verbintenissen op te schorten, totdat Koper al zijn verbintenissen is nagekomen, ook indien de tekortkoming niet aan Koper toerekenbaar is.

21.3 Indien Martens op grond van haar op dat moment bekende informatie in redelijkheid heeft gemeend haar verplichtingen op te mogen schorten, is Martens niet gehouden Koper schadeloos te stellen indien achteraf mocht blijken dat het opschortingsberoep niet (volledig) rechtsgeldig is geweest.


Artikel 22: toepasselijk recht en geschillen

22.1 Op alle verbintenissen tussen Martens en Koper is te allen tijde uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag van 11 april 1980 is niet van toepassing.

22.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen in de Nederlandse taal  met een exclusieve bevoegdheid aan de Rechtbank  Breda worden beslecht, behoudens het recht van Martens om een geschil voor te leggen aan de op grond van de wet  bevoegde overheidsrechter. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens (versie september 2009) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20000408.